การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี งบประมาณ 2564


ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

EB1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link1
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนด ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Link1
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดในเนื้อหาในข้อ 2 ข้อ 2.1 ถึง 2.3 Link1
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB2หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
     2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ Link1
     2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร Link1
     2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน Link1
     2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง    หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Link1
     2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Link1
     2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2564 [Link]
     2.1.7ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน [Link]
     2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน [Link]
     2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [Link1] [Link2]
     2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม [Link1] [Link2]
     2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [Link]
     2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 [Link]
     2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 [Link]
     2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน [Link]
     2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) [Link1] [Link2]
2.2 นโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [Link]
2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) [Link]
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน [Link]
2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ [Link]
2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Link]
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ [Link]
2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [Link]
2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
     2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ. 2563) [Link]
     2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี [Link]
     2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลา ที่กำหนดในกรอบแนวทาง [Link]
     2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ [Link]
     2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) [Link]
2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน [Link1] [Link2]
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) [Link1] [Link2] [Link3]

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (EB3 – EB5)

EB3หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน [Link]
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เป็นรูปเล่มรายงาน [Link]
EB4หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
     4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ [Link]
     4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [Link]
     4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ [Link]
4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
     4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [Link]
4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
     4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ /ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน
ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
               ชุดที่ 1 [Link]
               ชุดที่ 2 [Link]
ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564
               ชุดที่ 1 [Link]
               ชุดที่ 2 [Link]
ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564
               ชุดที่ 1 [Link]
               ชุดที่ 2 [Link]
ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564
               ชุดที่ 1 [Link]
               ชุดที่ 2 [Link]
EB5หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
     5.2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 [Link1] [Link2] [Link3]
     5.2.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 [Link1] [Link2] [Link3]
     5.2.3 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564 [Link1] [Link2] [Link3]
     5.2.4 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 [Link1]
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล (EB6 – EB9)

EB6ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาต  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [Link]
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [Link]
6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB7หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหาร  ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่  ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
1.กรณีหน่วยรับตรวจดำเนินการใหม่ / ทบทวน
     1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่   ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  [Link]
     3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ [Link]
     4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร [Link]
     5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [Link]
2.กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ     [Link]
     3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ [Link]
     4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร  [Link]
     5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  [Link]
EB8หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
     8.2.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เมษายน 2563-กันยายน 2563)
          8.2.1.1 ประกาศรายงานการประเมิน ข้าราชการ [Link]
          8.2.1.2 ประกาศรายงานการประเมิน ลูกจ้างประจำ [Link]
          8.2.1.3 ประกาศรายงานการประเมิน พนักงานราชการ [Link]
          8.2.1.4 ประกาศรายงานการประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว [Link]
          8.2.1.5 ประกาศรายงานการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข [Link]
     8.2.2 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2564) [Link]
8.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ [Link1] [Link2]
EB9หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
9.1หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ มีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ [Link]
     9.1.2 โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคใหม่ [Link]
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ  มีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย [Link]
9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย [Link]
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [Link]
9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) [Link]

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10 – EB12)

EB10หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ      เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน           
     10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ    [Link]              
     10.3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ  [Link]               
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม [Link]
10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB11หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการ  ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
     11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 [Link]
     11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 [Link]
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯในเดือนมีนาคม 2564 [Link]
     11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 2564 [Link]
11.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
     12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     12.1.2 โครงการ / กิจกรรม [Link]
12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ [Link]
12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจ ที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ [Link]
12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ [Link]
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน [Link]
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) [Link]

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน (EB 13)

EB13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
13.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ [Link]
13.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ [Link]
13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง [Link]
13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค [Link]
13.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด [Link]
13.2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [Link]
13.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล [Link]
13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [Link]
13.4 บันทึกข้อความรับทราบารกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด [Link]
13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ (EB14 – EB15)

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
14.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
14.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ [Link]
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม [Link]
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 14.2 และข้อ 14.3 [Link]
14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ [Link]
15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ [Link]
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ [Link]
15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (EB16 – EB18)

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [Link]
16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [Link]
16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน [Link]
16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน [Link]
16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB17หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [Link]
17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [Link]
17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB18หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
          18.1.1.1 รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2564 [Link]
          18.1.1.2 รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2564 [Link]
     18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     18.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
 18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
     18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          18.2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
               – รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2564   (วันที่ 16 มีนาคม 2564) [Link]
               – รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2564  (วันที่ 15 กันยายน 2564) [Link]
          18.2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ ธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
               – รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2564   (วันที่ 16 มีนาคม 2564) [Link]
               – รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2564  (วันที่ 15 กันยายน 2564) [Link]
     18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
     18.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19 – EB21)

EB19หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [Link]
19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [Link]
19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [Link]
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB20หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการ  ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [Link]
20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [Link]
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [Link]
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน [Link]
20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
B21หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ [Link]
     21.1.2 โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคใหม่ [Link]
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน [Link]
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม  ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร   ในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์   ของหน่วยงาน [Link]
21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน [Link]
21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [Link]
21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) [Link]

ตัวชี้วัดที่ 9 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB22 – EB24)

EB22หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”
22.1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่  บนเว็บไซต์หน่วยงาน
     22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ [Link]
     22.1.2 โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคใหม่ [Link]
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” [Link]
22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้าน [Link] ทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่     ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่   ในช่องทางอื่น [Link]
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” [Link]
22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม [Link]
22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB23หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”
23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “STRONG VCR โปร่งใส ไร้ทับซ้อน ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น [Link]
23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG VCR โปร่งใส ไร้ทับซ้อน [Link]
23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG VCR โปร่งใส ไร้ทับซ้อน [Link]
23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG VCR โปร่งใส ไร้ทับซ้อน ที่มีความต่อเนื่อง [Link]
23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]
EB24หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน   และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [Link]
24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [Link]
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน [Link]
24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน [Link]
24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 [Link]
24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [Link]